งานปรับปรุงพื้นที่ ภายในอาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 ชั้น รวมทั้งปรับปรุง พื้นที่ส่วนกลาง (Community Area)

Location :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จ. เชียงใหม่

Typology :  งานรับเหมาก่อสร้างราชการ

Scope : Interior Design (Renovation) and construction

Status: Completedจ