ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ลำปาง