งานสร้างวิหาร และห้องน้ำวัดแจ้ง จ.ปราจีนบุรี

Location :  จ.ปราจีนบุรี

Typology :  วัด

Scope :  construction

Status: Completed